Flat Out Pyramid

Vahvista organisaatiokulttuuria

Julkaistu 1.12.2023, julkaisija Guy Baker

Organisaatiokulttuuri koostuu yhteisistä arvoista, uskomuksista, asenteista ja tavoista, jotka ohjaavat koko henkilöstön toimintaa. Se pitää sisällään kaiken aina yrityksen missiosta ja visiosta sen kommunikointityyliin, päätöksentekoprosesseihin ja henkilöstön väliseen vuorovaikutukseen. Vahva organisaatiokulttuuri auttaa luomaan yhteenkuuluvuutta ja tärkeää merkityksellisyyttä, kun taas toksinen kulttuuri voi puolestaan johtaa huonoon ilmapiiriin, henkilöstön vaihtuvuuteen ja ylipäätään huonoon suorituskykyyn.

Johtamiseen syventynyt Simon Sinek uskoo, että yrityskulttuuri yhdistää sen arvot ja toiminnan. Vaikka monet yritykset määrittelevät sujuvasti arvonsa, niiden jalkauttaminen käytäntöön ei aina mene mutkattomasti. Yrityksen henkilöstön toiminnan tulisi luonnostaan lähteä yrityksen arvoista. Siksi arvoilla voidaan vaikuttaa suoraan siihen, mitä toimintaa tavoitellaan. Henkilöstö voi kuitenkin toimia yrityksen arvojen mukaisesti vain jos he ovat sisäistäneet ne. Toisin sanoen organisaatiokulttuuri tulisi suunnitella henkilöstölle sopivaksi, eikä toisin päin.

Selkeä organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä

On tärkeää, että yrityksillä on selkeä organisaatiokulttuuri, sillä se auttaa sitouttamaan henkilöstön organisaation tavoitteisiin. Se auttaa määrittelemään selkeät arvot, uskomukset ja toiminnat, jotka toimivat samalla myös selkeinä odotuksina. Hyvin määritelty organisaatiokulttuuri auttaa myös lisäämään henkilöstön tyytyväisyyttä ja hyvinvointia, tehostamaan tiimityötä ja kasvattamaan tuloksia. Se auttaa myös löytämään - ja pitämään - parhaat osaajat, sillä henkilöstö pysyy pitempään organisaatiossa, jonka arvot ja uskomukset ovat heille sopivat. Muiden muassa näistä syistä yritysten on panostettava vahvan organisaatiokulttuurin kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Selkeä yrityskulttuuri on olennainen osa jokaisen organisaation perustoimintoja, sillä kulttuuri sanelee, miten henkilöstö toimii. Kun yrityskulttuuri on kiteytetty yrityksen arvoihin, jotka ohjaavat henkilöstön toimintaa, tulee myös johtamisesta helpompaa. Hyvin määritellyt ja selkeät arvot luovat jokaiselle selkeän ja läpinäkyvän yrityskulttuurin mittapuun, johon voidaan viitata mm. korjaavassa palautteessa, jos henkilöstö ei toimi arvojen, siis odotusten, mukaisesti.

Otetaan esimerkiksi "rehellisyys". Itsenäisenä sanana se ei välttämättä muodosta kaikille selkeää arvoviitekehystä, kun taas "kerromme aina totuuden" on jo selkeämpi ja kertoo heti, minkälaista toimintaa henkilöstöltä odotetaan. Vastaavasti "laatu" voi olla epämääräinen arvo, kun taas "pyrimme aina toimittamaan parasta mahdollista laatua" on jo konkreettisempi.

Kun jokainen tietää organisaatiokulttuurin sisällön ja sen luomat odotukset omaa toimintaa kohtaan, se johtaa luontaisiin valintoihin. Jos esimerkiksi jokaisen henkilön odotetaan vastaavan sähköposteihin välittömästi, myös viikonloppuisin, ne, jotka eivät halua taipua tähän toimintatapaan, lähtevät organisaatiosta. Tällä tavoin organisaatio voi pitää ne henkilöt, jotka sopivat kulttuuriin, mikä puolestaan johtaa hyvään win-win-tilanteeseen.


Corporate Culture

Toksisen organisaatiokulttuurin merkkejä

Toksisen organisaatiokulttuurin tunnistaminen voi olla haastavaa, mutta nämä kolme asiaa ovat lähes aina varmoja merkkejä organisaatiokulttuurissa olevista kompastuskivistä: henkilöstön runsas vaihtuvuus, päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyden puute ja yleinen negatiivisuuden ja epäluottamuksen ilmapiiri. Jos huomaat yhden tai useamman näistä merkeistä omalla työpaikallasi, voi olla aika ottaa asia puheeksi, jotta se voidaan korjata ja päästään terveeseen ja myönteiseen työilmapiiriin.

On erittäin tärkeää arvioida, onko organisaatiosi kulttuuri selkeä, huomioi tällöin nämä merkit:

1. Nopea ja suuri henkilöstön vaihtuvuus:

Toimenpiteistä huolimatta voi edelleen olla vaikeaa saada henkilöstö pysymään organisaatiossasi pitkään. Tutkimusten mukaan yksi viidestä työntekijästä irtisanoutuu yrityskulttuurin vuoksi. Tämä osoittaa, että irtisanoutumisten taustalla voi olla monia syitä ja toisaalta, että vaihtuvuuden lisääntymisen syynä saattaa olla erityisesti yrityskulttuuri, jota tulisi kehittää.

2. Innokkuus nollassa:

Tarkkaile kollegoitasi. Nauttivatko he työstään, vai näyttävätkö se siltä, että istuisivat hammaslääkärin vastaanoton odotushuoneessa? Negatiivinen ilmapiiri voi vahingoittaa työtyytyväisyyttä ja tehokkuuta. Siksi myönteisen työilmapiirin luominen on tärkeää, sillä positiivisessa ilmapiirissä myös henkilöstö tuntee olevansa arvokas, mikä vaikuttaa heidän onnellisuuteensa töissä.

3. Epäonnistumisen pelko:

Virheiden tekeminen kuuluu työhön. Henkilöstö voi kuitenkin kokea eri pelon tasoja, kun virheitä tapahtuu. Tietääkö henkilöstösi, että virheitä saa tapahtua, vai pelkäävätkö he suuresti tekevänsä virheitä? Jos virheiden pelko on suurta, on aika toimia. Organisaatiokulttuuriin on tällöin tuotava enemmän psykologista turvallisuutta.

one voice

Kolme merkkiä, joista tunnistat terveen organisaatiokulttuurin

Yhtä tärkeää on pystyä tunnistamaan terveen organisaatiokulttuurin tärkeimmät merkit:

1. Kannustetaan huumoriin

Kun huumorille on tilaa myös vakavissa työympäristöissä, se on merkki myönteisestä ja kannustavasta työilmapiiristä.

2. Yhteiset arvot ja yhteinäinen toiminta

Yhteiset arvot ja yhtenäisen toiminta luovat pohjan vahvalle organisaatiokulttuurille. On hyvä merkki, jos tunnet olevasi osa perhettä, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja jossa erilaiset yksilöt voivat kokea vahvaa yhteenkuuluvuutta. Tämä on myös tärkeää muistaa, kun rekrytoidaan uusia työntekijlitä - on varmistettava, että he sopivat yrityskulttuuriin, samalla pienennetään lyhyen työsuhteen riskiä.

3. Kannustava ilmapiiri

Hyvässä yrityskulttuurissa henkilöstö kannustaa toisiaan ja juhlistaa onnistumisia. Kun jokainen kantaa kortensa kekoon yrityksen menestyksen vuoksi, yhteenkuuluvuus lujittuu luonnostaan.

Corporate Culture

Miten yrityskulttuuria voi kehittää?

Pohdi ensin näitä kolmea asiaa, ne auttavat sinut alkuun:

1: Ovatko arvot selkeitä?

Ovatko arvot määritelty selkeästi ja konkreettisesti, ilman epämääräisiä termejä, kuten "rehellisyys" ja "laatu"?

2: Onko selkeää, mitä toimintaa henkilöstöltä odotetaan?

Ovatko odotukset selkeät ja tietääkö henkilöstösi myös, miten arvoja ylläpidetään?

3: Onko toiminta myös mitattavissa?

Muista, että johtajien toiminta on erittäin tärkeä esimerkki ja osoitus siitä, miten arvot toteutuvat. Johdetaanko haluttua toimintaa onnistuneesti? Joskus hyvää tulosta tekevät työntekijät saavat toimia jopa arvojen vastaisesti ilman, että asiaan puututaan. Tämä aiheuttaa rakoilua luottamuksessa ja kertoo myös muille, ettei arvojen mukainen toiminta ole välttämätöntä. Juuri tästä syystä on tärkeää luoda selkeät toimintasäännöt ja mitata jatkuvasti jokapäiväistä toimintaa - säännöt luovat toiminnalle selkeät ja läpinäkyvät mittarit.

Organisaatiokulttuuri kehittyy tehokkaasi Catalyst-tiimiaktiviteeteilla

Tiimiaktiviteetit ovat loistava tapa tutkia organisaation arvoja, joko jotta ne voidaan määritellä ensimmäistä kertaa tai jotta niitä voidaan vahvistaa entuudestaan. Tiimiaktiviteettien avulla arvojen merkitystä voidaan myös syventää ja niistä voidaan selkeästi kommunikoida koko henkilöstölle mieleenpainuvasti. Tässä meidän suosituksemme:

Crescendo - Yhteenkuuluvuus vahvistuu musiikin voiman kautta, kun tiimisi tekee mahdottomasta mahdollista!

Kissat pöydälle - Jokainen saa tuoda esiin oman näkemyksensä yrityksen arvoista, turvallisessa ilmapiirissä ja fasilitoiduissa keskusteluissa.

Pyramidipalapeli - Tiimit tekevät kirjaimellisesti saumatonta yhteistyötä luodakseen jättikokoisen pyramidin!

Arvot Seinälle - Isompi Kuva - Luo arvoista suurenmoinen mestariteos.

Leadership Stories - Johtamisen testirata, jolla tutustut erilaisiin johtamistyyleihin ja näet niiden vaikutuksen organisaatiokultturiin.

Time to Talk - Nopeatempoinen työkalu, joka tempaisee jokaisen mukaansa yhteiseen keskusteluun.

Organisaatiokulttuuriin panostaminen kannattaa

Vahva organisaatiokulttuuri johtaa vahvaan tehokkuuteen, brändimielikuvaan, työntekijäkokemukseen ja yrityksen kasvuun. Varmista, että yrityksesi arvot ovat selkeät ja että ne näkyvät toiminnassanne. Yrityksesi arvoja ja kulttuuria tuet vaikuttavasti ja pitkäjänteisesti tiimiaktiviteeteilla, sillä ne tarjoavat merkityksellisen oppimiskokemuksen ja oivalluksia, jotka voitte viedä arkeenne heti.


Guy Baker

Catalyst Globalin perustaja-johtaja

Guy visioi ryhmäyttämiskonseptien luomisen ja kehittämisen ja ryhtyi sitten vakuuttamaan maailmaa niiden hyödyistä.

Kaikki artikkelit

Lue myös nämä