Missio, Visio & Arvot

Missio, Viso ja Arvot luovat jokaisen organisaation strategisen peruskiven ja viestittävät olemassaolon tarkoituksen

Missio, arvot & kulttuuri: nämä kolme liiketoiminnan peruspilaria sekoitetaan usein toisiinsa: Visio tai missio on yrityksen ylätason peruste olemassaololle. Arvot, toisaalta, määrittävät yrityksen viitekehyksen, jonka mukaan kulttuuri muotoutuu. Esimerkki arvolauseesta on "Yrityksemme väen terveys & hyvinvointi on tärkeää." Yrityskulttuuri on yrityksen arvojen ilmenemismuoto. Kyseessä on sarja tapoja, miten asioita tavataan hoitaa yrityksessä. Yrityksen kulttuurista saa käsityksen kuuntelemalla, miten ihmisten kerrotaan käyttäytyvän yrityksessä. "Ihmiset eivät syö lounasta työpöytänsä ääressä" tai "Ihmiset eivät tee töitä myöhään" tai "Ihmiset pitävät säännöllisesti lomia". Kulttuurin muutos on päätös muuttaa yrityksessä tapaa, miten ihmiset tällä hetkellä tekevät asioita, erilaiseksi - joko pakon edessä tai nähtyihin mahdollisuuksiin tarttumiseksi.

On tavallista, että yrityksissä keskitytään yhteen osa-alueeseen, kuten innovaatioiden tai sitoutumisen lisäämiseen, tai keskittymisen kohteena on yksi yrityksen osa-alue, kuten johtajat tai myyntitiimi. Tämän vuoksi on oleellisen tärkeää, että yrityksen sen hetkistä kulttuuria ymmärretään. Yritykset käyttävät usein ulkoisia konsultteja, jotka käyttävät erilaisia välineitä kerätäkseen tietoa yrityksen kulttuurista kohderyhmiltä, kyselyistä, ylemmän johdon haastatteluista, jne. Nämä tiedot kerätään ja arvioidaan, minkä jälkeen ryhdytään oleellisiin toimenpiteisiin joidenkin elementtien muuttamiseksi ja toisten säilyttämiseksi. Tämä prosessi saa yritykset usein pohtimaan, tarvitaanko koko yrityksen kulttuurin muutosta, vai kohdistuuko muutoksen tarve vain tiettyihin tiimeihin tai elementteihin.

Kun muutoksen tarve ja kohteet on tunnistettu, voidaan käyttää aikaa tiettyjen tiimien, yksilöiden tai koko organisaation toiminnan muuttamiseen. Johtajilla, joiden on muutoksen tukemisen lisäksi tuotava uuttaa kulttuuria esiin omalla toiminnallaan, on elintärkeä rooli tämän onnistumisessa. Kulttuurin muutos on ymmärrettävästi hidas prosessi, sillä jotkut yksilöt sopeutuvat muutokseen toisia hitaammin. Jokaisen on tästä huolimatta tunnettava kuuluvansa joukkoon. Selkeä käsitys siitä, miksi ja mitä yritetään saavuttaa ja millä aikataululla.

Tiimiaktiviteetit ovat omiaan tukemaan kulttuurin muutosprosessissa. Niiden avulla oli sitten ky. Riippumatta siitä, järjestetäänkö aktiviteetteja työpaikalla vai sen ulkopuolella, tutkimusten mukaan oikein valitun ryhmäyttämisohjelman avulla yksilöt rentoutuvat ja laskevat suojamuurejaan, mikä antaa hyvän tilaisuuden saada selville heidän näkemyksiään yrityksen tämän hetkisestä kulttuurista ja hyödyntää kokemuksellista oppimista uusien kulttuuriarvojen opettamiseen.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles