Päätöksenteko

Myönteinen ympäristö ja strukturoitu prosessi nopeuttavat päätöksentekoa.

decision making

Päätöksenteko on prosessi, joka johtaa toimintatavan tai uskomusten valintaan useista vaihtoehdoista. Ilman prosessia päätöksenteko voi olla yksilöille vaikeaa ja tiimeille vielä vaikeampaa. Tavoitteiden ja saatavilla olevien vaihtoehtojen ylianalysointi voi johtaa tiedolliseen ylikuormitukseen ja lamauttaa päätöksentekoprosessin. Päätösten tekemiseen ryhmänä tarvitaan rakentava ympäristö, jossa ihmiset voivat vapaasti ilmaista mielipiteensä asetettujen kommunikointisääntöjen rajoissa. Keskeisen tärkeää on, että kaikki ryhmän jäsenet pääsevät yhteisymmärrykseen tavoitteista ja niiden saavuttamisesta.

Analysoikaa ensimmäiseksi tilanne, määrittäkää tavoitteet ja laittakaa ne tärkeysjärjestykseen. Kehittäkää seuraavaksi vaihtoehtoisia toimintatapoja ja arvioikaa näitä tavoitteisiin suhteutettuina. Tämän prosessin avulla yhden vaihtoehdon pitäisi nousta parhaiten tavoitteet täyttäväksi. Kun paras vaihtoehto on valittu, arvioikaa suunnitelmaa rehellisesti ottaen huomioon kaikki mahdolliset haittavaikutukset, joita voi syntyä. Kommunikoikaa sitten päätöksenne ja ryhtykää toimeen. Analysoikaa suunnitelmaa tarkemmin ja ryhtykää tarvittaviin lisätoimiin mahdollisten ongelmien ehkäisemiseksi.

Roolipelejä sisältäviä ja projektisuunnittelua simuloivia tiimiaktiviteetteja voidaan käyttää kokemuksellisen oppimisen välineenä päätöksentekoa varten.

Tutustu aiheeseen liittyvien tiimiaktiviteettien valikoimaan.
Tarvitsetko apua päätöksentekoon? Etsitkö jotakin muuta?

Ota yhteyttä

Related Articles